Stadgar

§ 1. Målsättning
Södergården är ett socialt, kulturellt och pedagogiskt centrum med följande målsättning:

 1. Att verka för gemenskap mellan människorna
 2. Att vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling varvid särskild hänsyn bör tas
  till barn och ungdom samt ensamstående
 3. Att överbrygga generationsmotsättningar och andra gränser mellan människor
 4. Att särskilt hjälpa socialt eller på andra sätt eftersatta att förverkliga sina livsmöjligheter
 5. Att stimulera människor till aktivt engagemang och medskapande i verksamheter som ligger i
  linje med föreningens idéer i övrigt
 6. Att genom demokratiska organisations- och arbetsformer ge medinflytande och ansvar
 7. Att stimulera människor till konstruktiv samhällsdebatt och därigenom verka för fördjupad
  demokrati

§ 2. Verksamhetsformer

 1. Föreningen förverkligar sina mål genom:
 2. Att bedriva kursverksamhet
 3. Att bedriva opinionsbildande verksamhet i enlighet med föreningens målsättning
 4. Att stimulera till startande av självstyrande grupper inom gårdens verksamhet
 5. Att stödja och följa gruppernas verksamhet samt verka för utbyte mellan grupperna 5. Att arbeta för drogfri verksamhet

§ 3. Medlemskap

 1. Rätt till medlemskap i Föreningen Södergården äger enskilda personer som deltar eller på
 2. annat sätt stödjer hemgårdens verksamhet och erlägger fastställd årsavgift.
 3. Stödmedlemskap kan efter prövning av styrelsen även beviljas juridiska personer som delar Södergårdens värderingar och som vill stödja dess verksamhet samt erlägger fastställd årsavgift. Årsavgiften fastställes från fall till fall beroende på organisationens storlek och förmåga.

§ 4. Föreningens styrelse

 1. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm och består av sju – nio ledamöter och två
 2. suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs för två år och utses växelvis. Av ledamöterna utser årsmötet ordförande. Södergårdens verksamhetsledare är självskriven ledamot i styrelsen.
 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning. Styrelsen utser personer, vilka skall äga rätt att teckna föreningens firma.
 4. Styrelsen som mellan medlemsmötena är föreningens högsta beslutande organ, handlägger föreningens angelägenheter, ansvarar inför årsmötet för att verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar, verkställer av medlemsmötet fattade beslut, anställer föreningens befattningshavare samt fastställer instruktion och lön för dessa.
 5. Det åligger styrelsen årligen senast en månad före årsmötet till revisorerna avlämna berättelse
 6. om förvaltningen av föreningens angelägenheter under föregående verksamhetsår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två av styrelsens ledamöters så begär, dock minst två gånger per år.
 7. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. För giltigt beslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleanterna
 8. inträder som ordinarie ledamöter enligt den ordning som de valts.
 9. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras vilket justeras av ordföranden.

§ 5. Arbetsutskott
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, som enligt styrelsens direktiv svarar för föreningens verksamhet mellan styrelsesammanträdena. Vid arbetsutskottets sammanträden skall protokoll föras.

§ 6. Medlemsmöte och årsmöte

 1. Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 2. Kallelse till års- och medlemsmötena sker genom anslag i föreningens lokaler minst 14 dagar
 3. före sammanträdet.
 4. Medlemsmöte sammankallas när styrelsen eller revisorerna anser det behövligt eller då minst
 5. 25 medlemmar så begär.
 6. Omröstning vid föreningens möten sker öppet, därest ej sluten omröstning begärs. Varje
 7. närvarande medlem äger en röst dock ej stödmedlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom beträffande val, vilka avgörs genom lottning. Föreningen håller årsmöte årligen före maj månads utgång. Därvid skall följande ärenden förekomma:
  • a) Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
  • b) Fastställande av dagordningen
  • c) Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
  • d) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  • e) Framläggande av styrelsens berättelse
  • f) Framläggande av revisorernas berättelse
  • g) Fastställande av balansräkning
  • h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • i) Övriga ärenden, som av medlem minst 14 dagar i förväg eller av styrelsen hänskjutits till
  • årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna ärenden
  • j) Fastställande av årsavgiften
  • k) Styrelsens förslag till kommande verksamhet
  • 1) Godkännande av styrelsens förslag till rambudget
  • m) Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt § 4 samt två revisorer, varav en
  • auktoriserad och suppleanter för dessa
  • n) Utseende av valberedning för nästkommande årsmöte

§ 7. Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 8. Ändring av stadgar, nedläggande av verksamhet
För ändring av föreningens stadgar samt för upplösning av föreningen fordras beslut med två tredjedels majoritet av angivna röster vid två på varandra följande sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. Upplöses föreningen skall i samband med beslut härom avgöras, huru med föreningens behållna tillgångar skall förfaras.

Dessa stadgar antogs slutgiltigt den 15 maj 2024 vid föreningens årsmöte.